Publicador de contidos

Publicador de contidos

O Goberno prevé facer fixos máis de 67.000 traballadores sanitarios

O Goberno prevé facer fixos máis de 67.000 traballadores sanitarios

O Goberno aprobará este martes a reforma do estatuto marco do persoal sanitario

Os interinos que leven máis de tres anos traballando converteranse en funcionarios

G24.gal 04/07/2022 17:16 Última actualización 04/07/2022 23:20

A nova lei elimina a figura do traballador eventual, aínda que as administracións poderán seguir facendo contratos temporais por un máximo de tres anos. Se o contrato se prolonga durante máis tempo, o traballador interino converterase en funcionario.

"O cómputo total de todos os nomeamentos de persoal estatutario temporal que, de forma continuada ou interrompida, recaian nunha mesma persoa, non poderá superar o prazo de tres anos", determina o texto do Decreto.

O Goberno prevé "facer fixos" un total de 67.300 sanitarios.

"É a maior estabilización dos profesionais sanitarios da historia do Sistema Nacional de Saúde desde a súa creación", dixo nunha entrevista a El Pais o presidente Pedro Sánchez.

A medida enmárcase dentro da reforma para a redución da temporalidade no emprego público. En concreto, o obxectivo do Executivo de Pedro Sánchez é situar a taxa de temporalidade estrutural por baixo do 8 por cento no conxunto das Administracións Públicas españolas.

O Goberno xustifica no texto que os procesos de selección para a contratación de sanitarios "son excesivamente lentos e dilatados no tempo e ocasionan en moitos casos a necesidade de provisión temporal dos postos polo tempo necesario ata a cobertura efectiva".  

"Nestas condicións, o recurso ao nomeamento de persoal interino e á contratación de persoal temporal constituíuse nunha alternativa organizativa que acabou supondo un incremento excesivo da temporalidade", alegan respecto diso.

Esta nova Lei sanitaria establece que, transcorridos tres anos desde o nomeamento dun sanitario interino, esta vacante "só poderá ser ocupada por persoal fixo".

Pero haberá excepcións

Se "no proceso selectivo correspondente non se cubriu a praza en cuestión, nese caso poderase efectuar outro nomeamento de persoal estatutario interino".

Ademais, excepcionalmente, o sanitario interino poderá permanecer na praza que ocupe temporalmente, "sempre que se publicou a correspondente convocatoria dentro do prazo de tres anos, a contar desde a data do nomeamento do interino". "Neste suposto poderá permanecer ata a resolución da convocatoria, sen que o seu cesamento dea lugar a compensación económica", detalla o Executivo.

Só se poderán contratar interinos xustificando a necesidade e urxencia

Poderase contratar  un interino para cubrir prazas vacantes "durante un prazo máximo de tres anos" a condición de que "non sexa posible" situar un empregado fixo.  

Tamén haberá interinos para "programas de carácter temporal" non superiores a tres anos.

Para blindar este asunto, o Executivo detalla que estes programas "non poden ser dunha natureza tal que supoña a execución de tarefas ou a cobertura de necesidades permanentes, habituais de duración indefinida da actividade propia dos servizos de saúde".  

Outro suposto é o "exceso ou acumulación de tarefas" por "un prazo máximo de nove meses dentro dun período de 18 meses".

En todos os anteriores supostos, unha vez se cumpran o tres anos, a lei afirma rotundamente que se terá que "tramitar a creación dunha praza estrutural no persoal do centro".  

"Naqueles servizos ou unidades en que se efectúe este tipo de nomeamentos e non se cree unha nova praza superados os prazos establecidos en cada caso, non poderá facerse un novo nomeamento pola mesma causa nun período de dous anos".

Interinos para vacacións

A Lei tamén abre a porta a contratar substitutos que realicen "funcións propias" de funcionarios "durante os períodos de vacacións, permisos, dispensas e demais ausencias de carácter temporal que impliquen a reserva de praza".  

Igualmente, para "a cobertura de exención de gardas, por razón de idade, ou enfermidade, podendo substituír ata dúas persoas e sempre que co persoal dispoñible non fose posible cubrir esta continxencia e respectando os límites legais da xornada".  

Tamén se poderá contratar un interino ante a redución da xornada ordinaria de funcionarios, "identificando a persoa ou persoas concretas a quen se complementa a xornada e durante todo o período correspondente e a modalidade que motiva a redución".  

A Lei tamén vai dirixida ás comunidades autónomas

O Goberno persegue que as comunidades autónomas cumpran con esta norma, pois as competencias sanitarias están transferidas.

"As administracións sanitarias serán responsables do cumprimento das previsións contidas na norma e, en especial, velarán por evitar calquera tipo de irregularidade na contratación e nomeamentos do persoal estatutario temporal e substituto".  

O Executivo advirte de que "as actuacións irregulares en materia de nomeamento de persoal estatutario temporal e substituto darán lugar á esixencia das responsabilidades que procedan de conformidade coa normativa vixente en cada unha das Administracións Públicas".

Compensación para o traballador

Da mesma forma, a lei é firme en que o incumprimento do prazo máximo de permanencia do sanitario interino "dará lugar a unha compensación económica equivalente a vinte días das súas retribucións fixas por ano de servizo".  

O texto recolle que o Ministerio de Sanidade, con coñecemento da Comisión de Recursos Humanos no seu labor de planificación, iniciará no prazo de tres meses desde a entrada en vigor deste Real Decreto-Lei un proceso de negociación para a actualización da norma estatutaria no prazo de seis meses, que poderá ser prorrogable.  

A lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE), un feito que se podería producir o mércores, un día despois de ser avalada polo conxunto do Goberno no Consello de Ministros. Con todo, e debido aos cambios que se expoñen, o Executivo outorgou ás CC. AA. un prazo adicional de catro meses para "realizar os cambios oportunos nos sistemas de información de recursos humanos".

Resposta de sindicatos e profesionais 

O responsable de Sanidade de CSIF Fernando Hontangas defendeu que non soluciona o problema estrutural da sanidade a curto e medio prazo.

"Por moito que se diga que se van a facer fixas 67.000 prazas, o déficit estrutural segue existindo e a curto e medio prazo isto non o soluciona", afirma.

En cambio, o presidente do Consello Xeral de Enfermería (CGE) Florentino Pérez Raia considerou positivo que o Goberno dea pasos para acabar coa temporalidade en Sanidade.

"Para as enfermeiras que traballan como eventuais e interinos, con contratos temporais, por días, por semanas, sen ningún tipo de estabilidade laboral, é unha gran noticia que, por fin, se tente acabar coa enorme precariedade que arrastra o noso sistema sanitario. A inestabilidade laboral impide calquera tipo de conciliación familiar e laboral dos profesionais, e mesmo calquera proxecto a longo prazo", afirmou.  

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade