Publicador de contidos
Publicador de contidos

A partir de 2025 a proba de acceso á universidade terá criterios comúns en toda España

A partir de 2025 a proba de acceso á universidade terá criterios comúns en toda España

O Goberno aprobou no Consello de Ministros o decreto que regulará estes exames e unificará formatos e criterios de corrección

En Galicia cada alumno deberá realizar cinco exames (catro no caso das comunidades cunha soa lingua oficial) e poderá facer tres máis para poder subir a súa nota

G24.gal 11/06/2024 11:04 Última actualización 11/06/2024 14:19

O Goberno aprobou este martes o real decreto que regulará a partir de agora a Proba de Acceso á Universidade (PAU), un novo modelo que concreta as características básicas dos exercicios, regula uns parámetros comúns para a avaliación e criterios obxectivos de corrección e cualificación.

Para harmonizar os exames a nivel estatal, respectando as competencias de educación que están transferidas ás comunidades, a nova proba conta cunha estrutura e uns criterios de corrección "mínimos comúns" para todo o territorio, segundo a proposta dos ministerios de Educación, Formación Profesional e Deportes e de Ciencia, Innovación e Universidades, aprobada este martes ao Consello de Ministros.

No real decreto á proba denomínaselle PAU, pero logo cada comunidade autónoma pódea bautizar como desexe, como ocorre na actualidade.

Os alumnos galegos farán cinco exames, que poderán ser máis para subir nota

Así, o próximo ano, o alumnado de segundo de bacharelato que se presente a esta proba examinaranse de catro materias (Lingua e Literatura II, Lingua Estranxeira II, a materia específica obrigatoria da modalidade cursada e de Historia de España ou de Filosofía).

No caso de Galicia, haberá outra materia máis (cinco en total), ao ter outra lingua oficial distinta do español, e tamén se examinarán de Lingua Galega e Literatura II

Quen desexe mellorar a súa nota de admisión poderán examinarse de ata tres materias máis a elixir polo alumno e distintas ás da fase de acceso, que poderán ser de modalidade, cursadas ou non, e a materia común non realizada na fase de acceso (Historia de España ou da Filosofía). Poderán tamén examinarse dunha segunda lingua estranxeira aqueles que a cursaran como optativa (neste caso, por tanto, farían ata 4 exames).

Características dos exercicios e duración

Cada exercicio terá unha duración de noventa minutos, cun descanso mínimo de media hora entre exames consecutivos. O alumnado con necesidades específicas de apoio educativo terá dereito a ter máis tempo para realizar cada exercicio, se así o prescribe a súa necesaria adaptación e sen que afecte á duración dos seus descansos.

Haberá un único modelo de exercicio para cada materia. Os exercicios de cada materia estarán estruturados en diferentes apartados, que, á súa vez, poderán conter unha ou varias preguntas ou tarefas.

Poderase incluír a posibilidade de elixir entre varias preguntas ou tarefas, o que non implicará en ningún caso a diminución do número de competencias avaliadas, é dicir, a opcionalidade non implicará poder estudar menos temario.

En canto ao tipo de respostas, algunhas requirirán respostas pechadas; outras, semiconstruídas e outras, abertas. En cada un dos exercicios, a puntuación asignada ao total de preguntas ou tarefas de resposta aberta e semiconstruída deberá alcanzar como mínimo o 70 %.

O número total de preguntas ou tarefas a resolver debe adecuarse á duración total do exercicio. Terase en conta que o alumnado necesitará dedicar un tempo significativo tanto á lectura e á análise da posible documentación achegada (auditiva, gráfica, textual, etc), como ao deseño da estratexia para a resolución das preguntas ou tarefas expostas.

Os exercicios contextualizaranse en contornas artísticas, científicos, humanísticos e tecnolóxicos. Preferentemente en contornas próximas á vida do alumnado.

Para a súa resolución, o alumnado deberá demostrar creatividade, capacidade de pensamento crítico, reflexión e madurez.

Criterios de corrección

Para cada exercicio, deberán existir uns criterios obxectivos de corrección e cualificación previamente aprobados polas comisións organizadoras da proba.

En todos os exercicios os criterios de cualificación e corrección incluirán, entre outros, parámetros que permitan valorar os seguintes aspectos:

a) a adecuación ao solicitado no enunciado

b) a coherencia, a cohesión, a corrección gramatical, léxica e ortográfica dos textos producidos, así como a súa presentación.

Naqueles exercicios nos que as preguntas ou tarefas propostas requiran a produción de textos por parte do alumnado, a valoración correspondente aos aspectos contemplados no apartado b) non poderá ser inferior a un 10 % da cualificación da correspondente pregunta ou tarefa. 

Así entón, as faltas de ortografía baixarán un 10 por cento a nota nos exames

En canto ás cualificacións, non hai ningún cambio. A nota da proba calcularase facendo a media aritmética de cada un dos exercicios. Será un valor entre 0 e 10 puntos con tres cifras decimais e a nota mínima é un 4.

A nota de acceso á universidade calcúlase sumando o 60 % da nota media de bacharelato e o 40 % da cualificación da proba de acceso. Tamén terá un valor de 0 a 10 con tres decimais e a mínima necesaria será un 5.

Na fase de admisión sumaranse a esta nota de acceso as dúas mellores cualificacións ponderadas das materias que cada universidade determine.

En virtude da normativa vixente, serán as comunidades autónomas as encargadas de concretar estes exames nos seus territorios.

O Goberno destaca o formato deriva dun fondo debate

"É unha proba que foi amplamente debatida coas comunidades autónomas, coas universidades, cos órganos dos reitores, cos estudantes e coas familias, e que se aproba hoxe no Consello de Ministros para poñerse a partir do verán do ano que vén en marcha", sinalou Pilar Alegría, ministra de Educación.  

Neste contexto, asegurou que foi o modelo "máis debatido da historia" xa que mantiveron "máis de 200 reunións coas comunidades autónomas, as familias, os estudantes e as universidades".

Igualmente, Alegría resaltou que é "a primeira vez" que nunha proba de acceso á universidade "inclúense criterios comúns e homoxéneos para todos os territorios, tanto no formato das probas como á hora tamén de avaliar as devanditas probas". "Froito dese acordo e ese diálogo coas universidades e coas comunidades autónomas aprobamos este decreto con esa proba que hoxe vostedes coñecen", aseverou.  

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade